Home News Drama in Nyanga

Drama in Nyanga

1033
0

DOVES SCANDAL: Guva rekuNyanga rakawanikwa rizere maplastic bags akazara nhumbi dzemufi.

Vagari vemudunhu vanga vakawungana apo guva paraicherwa vachiratidza kutsutsunya kukuru.

https://fb.watch/aQU1SKO5NS/